299 രൂപ മുടക്കൂ
2,99,999 രൂപ നേടൂ!

പുസ്തകം ഇപ്പോള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിലിലും/ എസ്എംഎസ് ആയും ഒരു റഫറല്‍ കോഡ് ലഭിക്കുന്നു. ഈ കോഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവെക്കു. ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവര്‍ പുസ്തകം വാങ്ങിയാലുടന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് 100 രൂപ അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭിക്കുന്നു. അതിനായി ഇപ്പോള്‍ തന്നെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യൂ.

More Details »

299 രൂപ മുടക്കൂ
2,99,999 രൂപ നേടൂ!

299 രൂപ മുഖവിലയുള്ള, 'വിജയം നിങ്ങളുടേതാണ്' എന്ന മോട്ടിവേഷണല്‍ പുസ്തകം വാങ്ങി, റഫറല്‍ കോഡ് സ്വന്തമാക്കൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കു. അവര്‍ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പുസ്തകം വാങ്ങിയാല്‍ ഉടനടി നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും, രൂപ 100! ഈ കോഡിന് ഒരു വര്‍ഷം വരെ അല്ലെങ്കില്‍ 3000 തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ റഫറല്‍ കോഡ് സ്വന്തമാക്കൂ!

Purchase

About Author

Notable writer showing expert skills in positive thinking has the much popular universal thought in this book, Vijayam Ningaludethanu. Smt. Durga Manoj resides in the capital city of Kerala, Trivandrum aims to build the new generation society more optimistic.


You can reach her at durga1041976@gmail.com | follow on facebook/instagram @durgaamanoj

Purchase Book

Terms and Conditions: This business is referred to Referral/Affiliate marketing based upon the social media in India. Payment will be credited/debited instantly by Razorpay Payment Gateway. Convenience fee and GST will be levied according to the payment gateway service. Shipping charges/Convenience fee and GST will apply extra to the customer while ordering the book. Book Printed and Published by Maxbooks, the imprint division of Maxlive Media Solutions Pvt. Ltd, Kottayam-4. The motivational book written by Durga Manoj in Malayalam language contains 176 pages in Dummy 1/8th. The concept, marketing and financial property rights credited to Maxlive Media Solutions Pvt Ltd (U22210KL2011PTC027879), Kottayam-4, Kerala.